1r apartat POLÍTICA DE PRIVACITAT
CLÀUSULA LEGAL - LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES
En compliment del que es disposa en l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer denominat CLIENTS del que és responsable La Clínica Dental Dra. Márquez (Montserrat Márquez Bargalló). Aquestes dades de caràcter personal són recollits per a l'adequada prestació dels serveis que vostè demanda i té com a finalitat la gestió dels mateixos, enviament de publicitat sobre les nostres activitats i serveis i vostè consent expressament en el tractament dels mateixos. Els destinataris d'aquesta informació només i exclusivament seran els treballadors de la nostra empresa.
La nostra empresa té implantades les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat, confidencialitat i integritat de les dades de caràcter personal que tracta. Les seves dades no seran cedides a tercers sense que consti expressament el seu consentiment, excepte aquells supòsits legalment establerts. Igualment les seves dades no es destinaran a finalitats diferents d'aquells pels quals han estat recaptats.
Finalitzada la seva relació contractual amb l'empresa, seran cancel·lats en les condicions establertes en la legislació vigent.
Finalment li informem que pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i impugnació de valoracions en els termes previstos en la Llei Orgànica 15/99 i normativa de desenvolupament i pels procediments definits a aquest efecte per aquesta empresa. Si desitja exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i impugnació enviï'ns un e-mail a info@marquezdentistes.com especificant l'assumpte, o per correu ordinari a l'adreça de l'encapçalat.
En cas necessari, podrem sol·licitar-li còpia del seu DNI, passaport o un altre document vàlid que ho identifiqui. En el cas que decidís exercir aquests drets i que com a part de les dades personals que ens hagués facilitat consti el correu electrònic li agrairíem que en l'esmentada comunicació es fes constar específicament aquesta circumstància indicant l'adreça de correu electrònic respecte de la qual s'exerciten els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
2on apartat: Termes Legals
Termes Legals
Les presents condicions regulen l'ús del lloc web www.marquezdentistes.cat. domicili en carrer Francesc Pizarro, número 13ª baixos, 43500 de Tortosa , número de telèfon 977504124, correu electrònic info@marquezdentistes.cat i NIF 35017172-V.
Propietat Intel·lectual i Industrial
La totalitat d'aquest website: text, imatges, marca comercial, logotip, arxius descarregables, botons, combinacions de colors, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. Així mateix, i sense perjudici de l'anteriorment citat, el contingut d'aquest website també té la consideració de programa d'ordinador i li és aplicable tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent sobre la matèria. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquest website sense el permís exprés i per escrit de Montserrat Márquez Bargalló.
Montserrat Márquez Bargalló, entre altres serveis, pot recopilar una sèrie d'enllaços a altres websites d'Internet. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre Clínica Dental Dra. Márquez i els particulars o empreses titulars dels citats websites. Clínica Dental Dra. Márquez no és responsable dels continguts que publiquin les pàgines enllaçades, no té per què compartir les opinions reflectides en les mateixes i respecta els drets de propietat intel·lectual que els seus autors puguin posseir.
Accés dels usuaris al website
El website http://www.marquezdentistes.cat pot ser visitat lliurement pels usuaris.
Política de protecció de dades personals
Els criteris i normes que segueix Clínica Dental Dra. Márquez respecte a la utilització de les dades, que lliure i voluntàriament vostè faciliti a través de la nostra pàgina web, són els que s'exposen a la següent pàgina.
Limitació de Responsabilitat
Clínica Dental Dra. Márquez no garanteix que el seu website es trobi a tot moment operatiu. Clínica Dental Dra. Márquez no es fa responsable dels danys o perjudicis directes o indirectes derivats de l'ús del seu website, inclosos danys a sistemes informàtics i la introducció de virus.
Altres condicions
"Website", a l'efecte d'aquestes condicions d'utilització, significa "lloc web" o "portal web". Clínica Dental Dra. Márquez es reserva el dret a modificar a qualsevol moment els continguts d'aquest website i les condicions generals d'accés als nodes de la mateixa. Les presents condicions generals d'utilització del website de Clínica Dental Dra. Márquez i totes les relacions que s'estableixin entre l'usuari i Clínica Dental Dra. Márquez es regiran per la legislació espanyola.
La utilització del website de Clínica Dental Dra. Márquez implica l'acceptació de les anteriors condicions generals d'ús.